Sváb est Napkoron

A falun végig­menve nem is gon­do­l­ná az ember, men­nyi sváb szár­mazású mag­yar él itt: a nap­ko­ri­ak nagyrészt fele. Egy füzetben össze is foglalták — a család­n­evek több oldalon sorakoz­nak.

Ezek után érthető, hogy Nap­ko­ron van Sváb nemzetisé­gi önko­r­mányzat, ami él és vir­ul. A Böl­lér­versenyen rend­sz­ere­sen jelen van­nak, de emel­lett ren­dezvényekkel élénkítik a falu életét. Legutób­bi ren­dezvényükön Lude­sch­er Gabriel­la, a Debreceni Egyetem adjunk­tusa, a Nap­ko­ri Svábok Egyesületének elnoke tar­tott előadást az álta­la készített  felmérés­ről, amiben a Nap­ko­ri­akat kérdezték a falu intézményeiv­el kapc­so­lat­ban. Az infor­matív, szem­lél­tetés­sel szí­nesített előadás után az Igrice tánc­e­gyüttes bemu­tatóját tekinthet­tük meg, majd az addig csak szem­lélődő közön­séget bevon­ták a tánc­ba, így az est fer­geteges táncház­ba torkol­lott. 

Azután az eltán­colt energiát pótol­hat­tuk a “svábasz­ta­los” vac­sorá­val — ter­mészete­sen hagy­ományos sváb ételekkel. Alka­lom nyílt az ismerkedésre, beszél­getésre, sőt egy kis borkós­tolás­ra is. 

És hogy a tanul­ság se marad­jon el, az élményt össze­foglal­va, min­dent egy­bevetve és átfor­gat­va, szin­te­tizál­va és dif­fer­en­ciál­va a végső kon­klúz­ió most is ez lett: jó itt élni  🙂 

Leave a Reply