UpToFaith Dance 2017

Újra megren­dezésre került az UpTo­Faith Dance-re, amiben idén is világsz­erte sok cso­port vett részt. Ausz­tria,  Ausztrália, Ugan­da, Kir­gizisztán és még sokan mások.

A tán­cra a Csalá­dok Világkon­gresszusa Budapesten meg­tar­tott kon­fer­en­ciá­ja ide­jén került sor. A tánc a hagy­ományos család támo­gatását céloz­za, az azt támadó ter­mészetel­lenes család­mod­ellekkel szem­ben. A résztvevők nem­c­sak kiáll­tak, hanem “kitán­coltak” a családért:

 

Bővebben a ren­dezvény megálmod­ó­ja, Pajor Tamás mutat­ja be az eseményt:

Leave a Reply