Határzáróra

 

Ha nem lenne határzár, határ­ta­lan­ul özön­lenének a beván­dor­lók Európá­ba, 

Orbán Vik­tor koráb­ban határ­ta­lan buz­ga­lom­mal vetette bele magát a kerítésépítés­be. Annyi­ra, hogy a déli határ után a lelkesedése már Romá­nia határát súrol­ta.

A néme­tek min­iszterel­nökének erről határo­zott véleménye van. A fran­cia elnökkel közösen elhatározták, hogy letörik a rebel­lis orszá­gok határ­ta­lan önbizalmát. El akar­ják kerül­ni, hogy alka­lmat kerít­senek a kerítőknek a kerítésre.

Közben a beván­dorok – Mag­yarorszá­gon átván­dorok – fal­ra vagy kerítésre mász­nak, már ahol van olyan.

A német min­iszterel­nök – az Euró­pai Bizottság­gal karöltve — elhatároló­dott a kri­tikák­tól. Szer­in­tük Mag­yarország min­iszterel­nöke kizár­ta magát Európából. Ő azon­ban azzal védekezik, hogy kizárólag a hazá­ja érdekében cse­lekedett.

Bár a kerítésépítés­sel a Job­bik is egyetért, vonakod­nak a Fidesszel együttműköd­ni.

Ezért migrán­sü­gy­ben tovább foly­tatódik a huza-vona…

 

kerites

Leave a Reply