Helyzetjelentés

 

A demokrá­cia korá­nak Nyu­gat-Európában vége. Ma már nem a több­ség határoz­za meg, mi történ­jen az országuk­ban, hanem vala­ki más. Lát­szólag az éppen hat­alom­ban lévő poli­tiku­sok. De  valójában ki? 

Néme­tország­ban egymást érik a  tön­tetések, amikkel a lakosság a kor­mány migrá­ciós poli­tiká­ka ellen tiltakozik. Fér­fi­ak és nők, nagy­mamák tömegei eme­lik fel a sza­vukat. Mások nem mernek csat­lakozni, mert fél­nek. Mitől is? 

Megtrolástól.

Attól, hogy elveszítik az állá­sukat. De nem­c­sak ők, hanem a háza­stár­suk is. Ha valakinek a háza­stársáról kiderül, hogy antimi­gráns tün­tetésen  vett részt, emi­att  elveszí­theti a  munkáját. 

A videón egy önkéntes angol médi­a­munkás kérdez újságírókat, arról, hogy mit fog­nak mon­dani a tün­tetés­ről. Egy­ben közösek: a tün­tetőket, akik azért vonul­tak az utcára, mert szeretnének biz­ton­ság­ban élni, szél­sőjob­boldali­nak fogják nevezni. A békésen tön­tető nagy­mamákat. Azokat, kik féltik a lányaikat, unokáikat a bar­bár álla­tok­tól, akik a kor­mány meghívására ellep­ték az országukat, és napon­ta erősza­kol­nak vagy gyilkol­nak meg német nőket.

Ez nem­c­sak poli­tikai kérdés. Ez létkérdés. A német kor­mány  háborút visel a német nép ellen, aminek jan­ic­sár­jai afrikai és közel-keleti beván­dor­lók. A mag­yar ‘liberális’ tár­sasá­gok, pár­tok, értelmiségiek pedig ezzel  egyetértenek. A ‘demokrá­cia’ és a ‘szabad­ság’ jeszavai mögé búj­va a vesztünkre törnek.

Ha nem szeretnénk, hogy Mag­yarország is Néme­tország sorsára jus­son, akkor határo­zot­tan, bátran fel kell lép­nünk, a nemzetron­tó, haz­a­áruló beván­dor­láspár­ti poli­tikai erőkkel szem­ben. Nálunk még demokrá­cia van, ezért megte­hetjük békés úton, a szavazatainkkal. A biz­ton­ság és a  közjó csak akkor marad­hat fenn, ha van­nak olyan poli­tiku­sok, akik a nép­től kapott hatal­mukat arra használják, hogy a népet megvéd­jék az iszlám hordák­tól. És ebben a te szavaza­tod is számít. 

 

Leave a Reply