Ma a baj az ellenzékkel?


Mi a baj az ellen­zékkel? 

Tévedés ne essék, én nem vagyok pár­tos. Tudok kri­tikát mon­dani a kor­mány­erőkről is: a kor­mánypárt kor­rupt. Ők az osztjákok. (De akkor az ellen­zéknek mogul­nak kell lenni?)

Az ellen­zék nagy­on osto­ba. Ezt min­den­ki érzi. De fogal­maz­zuk meg, lás­sunk tisz­ta vizet a pohár­ba! Miben rej­lik a butaság?

Szer­in­tem ezek­ben: 1)a tel­jesség igénye nélkül. Ha tel­jessé­gre törked­nék, megírhat­nám egy Monte Chris­to gróf­ja ter­jedelmű regény­ben. Amiről tudjuk, hogy 3 …con­tin­ue

1. Nem értékek men­tén poli­tizál, hanem úgy próbál­ja magát meghatározni, hogy annak ellenkezőjét mond­ja, amit O.V. vagy a kor­mánya.

2. Euró­pa, és az USA a nagysá­got és a jólétet a keresztény hit (sajnos csak rés­zleges) gyako­r­lásá­nak köszön­heti. Az ellen­zék ezt tagad­ja. Innen kezdve nem lehet jó megoldá­suk sem­mire. 

Miken kel­lene elgo­n­do­lkod­ni? Például azon, hogy mit példáz Mohamed élete. Mi az iszlám ere­de­ti jelen­tése? Hogy tűnt el a kereszténység a Közel-Keletről? Hogy lett a keresztény Kon­stan­ti­nápoly­ból Isz­tam­bul? Hová let­tek a keresztények Töröko­rszág­ból? Hány keresztényt öltek meg Szíriában? És hány keresztény van most a migrán­sok között?

Hogyan foglalták el Budát? Milyen volt a hódolt­ság területén élni? Vajon a Tri­anoni tragé­dia megtörtén­hetett vol­na e, ha nem hur­colják el a mag­yar gyerekeket jan­ic­sár­nak? Ha nem kel­lett vol­na helyükre más nemzetiségűeket betelepíteni?

Ha ezekre a kérdésekre, ősz­in­tén megk­er­essük a válas­zokat, akkor rá kell jön­nünk, hogy O.V.-nak a migrán­skérdés­ben (és még sok más kérdés­ben is) igaza van.

Mi lenne az ellenzék számára a siker kulcsa?

Be kel­lene mutat­niuk, hogy nem a tények tagadása külön­bözteti őket meg O.V.-tól. Mert ha neki a fen­ti kérdések­ben igaza van, akkor azok tagadása hazugság. Ebben kon­fron­tál­ni a kor­mán­nyal poli­tikai öngy­ilkoság.

Nem inkább azt kel­lene bemu­tat­ni, hogy lehet job­ban ( = tisztessége­sebben) gazdálkod­ni a közpénzzel?

A tények tagadásá­val elérték, hogy már amit kérdeznek sem fog­ja neki elhin­ni sen­ki, aki nem dog­mák­ban, ide­ológiák­ban gon­do­lkozik. Ha nyil­ván­való tényeket tagad­nak, akkor miért mon­daná­nak igazat más kérdések­ben?

 

ellenzék

 

Nem inkább azt kel­lene bemu­tat­ni, hogy lehet job­ban ( = tisztessége­sebben) gazdálkod­ni a közpénzzel?

 

Leave a Reply

Jegyzetek   [ + ]