PC, a jelenkor rákfenéje

 

Boldogkői Zsolt a mag­yar tudományos élet kiemelkedő alak­ja.

Vajon miv­el érdekelte ki ezt az elis­merő állítást?  Az átlagot megha­l­adó anal­i­tikai és szin­tetikus képességév­el? Az előrelátásá­val? A tudományos sza­k­lapok­ban való meg­je­lené­sei gyako­riságá­val? 

Igen, min­dezekkel együtte­sen. De van más tit­ka is: az aktiv­itás. Saját hon­lap­ja ugyan nincs, de a Face­book pro­filján szerteágazó témák­ban jelenít meg bej­e­gyzéseket, cikkei pedig szá­mos mag­yar médi­um­ban jelen­nek meg szinte rend­sz­ere­sen.  Boldogkői Zsolt közsz­ere­plő.

A legutób­bi írása a poli­tikai kor­rek­t­sé­gről  / PC / – immár szokásához híven – egy tabut céloz meg. Ez a mag­yar kor­mány és a keresztény (kato­likus és refor­má­tus) val­lás össze­fonódása és az abból fakadó, zavaróan nagy elvi és poli­tikai támo­gatás. Ebből ered a kiemelt prob­lé­ma: a keresztény egy­házak kri­tizálásá­nak dis­zkrim­inálása. (Ilyen vagy van, vagy nincs, de a szerző úgy érzi, van, és ez ellent mond az elvi meg­győződésének.)

Az írás olyan men­ny­iségű adu­val szol­gál, hogy nehéz lenne nem kihag­y­ni az elemzését. Helyenként mon­da­tról mon­da­tra kínál­ja fel a támadáspon­tokat. Ezért is nem vál­lalkoz­tam átfogó elemzésre, csak néhány pon­tot emelek ki. Kezd­jünk is hoz­zá, de előtte javaslom elolvas­ni.

 

PC, vagyis a politikai korrektség

 

A PC alapvetően egy hal­adó eszme, hiszen min­den jóérzésű ember segíteni akar az elny­omot­takon, a hátrányos helyzetűeken, a megvetet­teken és a kigúny­oltakon, legalább azzal, hogy szavakkal a védelmükre kel.

Ez önmagában örven­detes, és mi mást tehet­nénk itt, Európában legaláb­bis, mint hogy egyetértünk vele?

A cikk bemu­tat­ja a PC káros oldalát is, így teremtve egyen­sú­lyt a dic­séret és a kri­ti­ka között. Ezzel nem is foglalkozunk, néz­zünk inkább néhány prob­lémás részt:

 

Tudományos gondolkodás és vallás

 

A legtöbb jelen­le­gi és koráb­ban létező val­lás szerint valam­i­lyen isten teremtette a Világ­e­gyetemet, az életet és az emberi tuda­tot, aki napi rend­sz­er­ességgel bea­vatkozik a dol­gok menetébe, különösen, ha fohászko­dunk hoz­zá. A tudományos gon­do­lkodás elveti ezt a szcenáriót

B.Zs szerint a keresztény hit tudományel­lenes. Aki ilyen állítást tesz, az nagy támadási felületet kínál. Tapasz­ta­latom szerint a keresztény tudó­sok sokkal nagy­obb mérték­ben ragaszkod­nak a tudomány szabályai­hoz, mint az evolu­cionista mate­ri­al­isták. Ez süt pl. Wern­er Gitt könyveiből.

A mag­yar szerzők közül kiemel­hető Dr Tóth Tibor. A Tudomány, hit, világ­mag­yarázat c. könyvében éppen az evolú­cióelmélet és a teremtés­tu­domány kérdé­seit veszi górc­ső alá, nagy­on kor­rek­tül, logiku­san érvelve, és a tudomány ered­ményeit messze­menőkig tisztelet­ben tart­va és fel­használ­va.

 

Iszlám

 

Poli­tikailag nem kor­rekt az a mag­a­tartás sem, amikor más val­lá­sokról (pl. ide­haza az iszlám) lenézően nyi­latkozunk” 

Ez így van. Nem lenézni kell, hanem tol­lal és fegyverekkel har­col­ni ellene, ahogy az oros­zok és az amerika­iak  is teszik. Európá­nak is be kel­lene áll­nia a csa­ta­sor­ba.

A 2. Világháború ide­jén az USA-ban össz­e­gyűjtöt­ték a japán nemzetiségű amerikai állam­pol­gárokat, és a háború végéig táborokban tar­tot­ták őket fog­va. Emberi jogok ide vagy oda — ez ugya­nis sértette a szabad­ságukat, és a méltóságukat is — a biz­ton­ság fontosabb szem­pont. Vajon Euró­pa meg mer majd ilyet ten­ni a saját védelmünk érdekében, ha szük­ségessé válik?

 

Vallásüldözés

 

Miv­el a val­lá­sok a kollek­tív tudat­ban mélyen gyök­ereznek — az any­ate­j­jelPolitikai korrektség, PC szívják maguk­ba az emberek, ezért sok­szor a nemzeti iden­titá­suk részeként is érzéke­lik — nem töröl­hetők el. Ezt a dik­tatúrák vezetői is tudják /idővel rájön­nek /, ezért csak a val­lá­sok vis­sza­s­zorítására tesznek erőfeszítéseket. Általában kiválasz­tanak egyet-ket­tőt, amit engedé­lyeznek, a töb­bit vis­zont üldözik.

A poli­tikai rend­sz­erek vezetői nem mindig voltak PC-k a val­lá­sok iránt. A történelem egy része erről szól. B. Zs írása vis­zont nem, és ez hiányérzetet szül. Miért csak a val­lás poli­tikai prefer­álásáról esik szó, holott alig 30 évvel ezelőtt még a val­lá­sok a fen­n­maradá­sukért küzdöt­tek egy dik­tatúrában? Ezt illene legalább említeni.

 

Társadalmi szerepek

 

és job­ban lelkesed­nek a nők hagy­ományos tár­sadal­mi szerepét illetően is

A nők hagy­ományos tár­sadal­mi szerepéért Mag­yarorszá­gon a nők lelkesed­nek legjob­ban. Itt vidéken a család az első. A “bűnös város”-ban lehet, hogy másképp van, de azon kívül nem.

 

Hallgatás

 

A val­lás­sal kapc­so­lat­ban a kívá­natos PC mag­a­tartás nem első­sor­ban egy­fa­j­ta udvarias szóhasználat, hanem a hall­gatás.

Saját tapasz­ta­lat: amikor nem­rég kri­tizál­tam a (helyi) kato­likus egy­házat a bálvány­imádás miatt, a római pap kikelve magából fel­szólí­tott, hogy ne szóljunk egymás dol­gá­ba. Miv­el nem szeretek háborúskod­ni, meg értelme se lenne, fel­hagy­tam a tevékenységgel, legaláb­bis egyelőre és nyil­vánosan.

 

Racionalitás

 

A val­lás­nak egy továb­bi külön­legessége a PC más területei­hez képest, hogy határo­zott állítá­sokat fogal­maz meg a világ ere­de­tét és működését illetően. Ráadá­sul, bizonyos kérdések­ben a racionális helyett a hita­lapú gon­do­lkodást prefer­ál­ja

Az Isten által adott és fen­ntar­tott, nekünk kiny­i­latkoz­ta­tott szelle­mi törvények és a vilá­gról adott infor­má­ciók figyelem­be vétele a legra­cionális­abb gon­do­lkodás­mód. Ami ezzel ellenkezik, az el fog múl­ni. Bizony­ta­lan infor­má­ciókhoz és elméletekhez ragaszkod­ni a biz­tosakkal szem­ben racionális dolog?

 

A tudomány vallás

 

A legtöbb jelen­le­gi és koráb­ban létező val­lás szerint valam­i­lyen isten teremtette a Világ­e­gyetemet, az életet és az emberi tuda­tot, aki napi rend­sz­er­ességgel bea­vatkozik a dol­gok menetébe, különösen, ha fohászko­dunk hoz­zá. A tudományos gon­do­lkodás elveti ezt a szcenáriót…

Elveti? Milyen alapon? Csak mert nem fér bele a tudós urak világképébe? Akik a tudományra hivatkoz­va okos­abb­nak tartják magukat az emberiség túl­ny­omó több­ségénél?

Vajon lehet­séges-e tudományos vizs­gála­tokkal kizárni az Isteni bea­vatkozást? Ha igen, miért nem végeznek ilyen kísér­leteket? Egysz­er s min­denko­r­ra eldön­thet­nék a kérdést, és megszűnne “a népek ópi­u­ma”. Vagy fél­nek a kudarc­tól?

A foly­tatás nem kevés­bé tanul­sá­gos: „(A tudományos gon­do­lkodás elveti ezt a szcenáriót), s igen burkoltan a val­lást téveszmének nevezi, rend­sz­erint nem a saját nevében, hanem gyáván, az ateiz­mus lep­le alá rejtőzve. Valójában az egyes val­lá­sok is téveszmének tartják az összes töb­bi val­lást, a tudomány ehhez a nagy számhoz csupán egyet hoz­záad.

Ez azt imp­likál­ja, hogy a “tudomány” egy a val­lá­sok közül.

Ter­mészete­sen, ez nem az egyetlen logokai minta, amit ez eset­ben alka­lmazni lehet. Az imp­likál szó nem egyértelmű, biz­tos logikai kapc­so­la­tot jelent, csak egy lehet­sége­set. Egy tula­j­don­ság­ban való egyezés nem bizonyít­ja két elem azonos minőségét. Attól, hogy egy állat­nak ugyanú­gy szárnyai van­nak, mint a gólyá­nak, nem biz­tos, hogy az gólya, de még az sem, hogy madár. Az azonosság iga­zolásához meg kell vizs­gál­ni a min­imálisan szük­séges számú tula­j­don­sá­got.

A fen­ti közetkezteés logiká­ja: ha egy hal­maz ele­mei azonos módon viselked­nek, és beteszünk egy újat, ami részben másként viselkedik, akkor a hal­maz részhal­ma­zokra osz­lik. Az új elem más ter­mészetű, mint a  töb­bi. Vis­zont ha egy új elem azonos módon viselkedik, mint a töb­bi (a figyelem­be vett véges számú és szelek­tált tula­j­don­sá­gok alapján, ami esetünkben a töb­bi elem hamis­nak tartása), akkor a vizs­gált véges számú kiemelt tula­j­don­ság nem külön­bözteti meg a hal­maz töb­bi elemétől. Így arra a következtetésre juthatunk, hogy az új elem ter­mészete azonos a töb­biév­el (nem jöt­tek létre részhal­ma­zok).

Ez az elv érvényesül a véradáskor is: bár 29 féle vérc­so­por­tot ismerünk, csak ket­tőt veszünk figyelem­be (AB0 és RH), vagyis a vér összes töb­bi vérc­so­port­tula­j­don­ságát figyel­men kívül hagyjuk. Az azonos fő vérc­so­portú vérszövetek azonos módon viselked­nek, akkor is, ha egyéb vérc­so­por­tok nem  egyeznek.

 

Bizonyítottság

 

már­pedig a külön­féle szen­tírá­sok­ban foglalt történések nem tekinthetőek bizonyí­tot­tak­nak

Az, hogy a zsidóság tízezreinek meg­van a család­fá­ja Ábrahámig, nem bizonyíték…

JeruzsálemHa ez nem az, akkor az sem lenne az, ha Isten kiny­it­ná az eget, és bekukkan­tana a résen.

 

Más­felől, meglepően nagy számú, és fajsú­lyos lelet muta­ja a Szen­tírás történeteinek valóságát. A történet­tudomány a Bib­lia nélkül is fel tud­ja vázol­ni Izráel és a környező népek történetét. Álljon itt néhány: papirusztek­ercs Juda királyságából, leletek Jeruzsálem­nek Jere­miás könyvében megjövendölt pusz­tulásáról, de hason­lók százszám­ra talál­hatók, egysz­erű guglizás­sal is. Az utób­bi évek szen­zá­ció­ja volt Jakab, a korai Jeruzsále­mi gyülekezet pász­to­ra, Jézus fél­testvére koporsójá­nak meg­találása.

Egyszó­val, kiny­i­latkoz­tatás előtt (helyett) nem lenne bölc­ste­len dolog tájékozód­ni. De akár­men­nyi ezekhez hason­ló leletet fel­sorol­hatuk, azok csak olyanok számára jelen­tenek értéket, akik a történet­tudományt tudomány­nak tartják — a leleteket pedig bizonyító ere­jűnek. 

 

Evolúció és tudomány

 

Továb­bá, az evolú­ció ma már az egyik leg­erősebb tudományos princípi­um, ennek tagadása vagy átértelmezett felfogása (isteni általi irányítás) alapvető tévedés

Zsolt evolú­ción a “bioló­giai evolú­ciót” érti, amiv­el az élőlények ere­dete nem mag­yarázható. A Fajok ere­dete nem szól az élőlények ere­de­téről.

Lás­suk a foly­tatást:

Az isteni bea­vatkozás a világ működésébe és az egyén életébe szin­tén iga­zo­lat­lan feltételezés

Már­mint ki számára? Az ateista tudó­sok­nak lehet. A halá­los betegség­ből hit által meg­gyó­gyult emberek nem kételked­nek (ezért is gyó­gyul­nak meg).

Mint fen­tebb említet­tem, az ilyesféle feltételezéseket kísér­letekkel illene alátá­masz­tani. Anélkül csak egy ex cat­e­dra kiny­i­latkoz­tatás, egy állítás alap­tételként való használa­ta, inden alap nélkül. Csak nem ez a tudomány?

Sokan, az egyértelmű állás­foglalás helyett az agnoszti­ciz­mus álláspon­tjára helyezked­nek, azt állítván, hogy sem a létezést, sem a nem­létezést nem tudjuk bizonyí­tani.

Valóban, ez kic­sit jobb, mint a tagadás. Nyit­va hag­y­ni a lehetőséget, hátha Isten beköszön valamikor.

A helyzet azon­ban az, hogy korántsem egyen­rangú állítá­sokról van szó, hiszen a létezést kell iga­zol­ni nem pedig a nem­létezést.

Ez téves feltételezés. Isten létezését nem kell iga­zol­ni, bár­men­nyire is irritáló ez a mate­ri­al­isták­nak. A bizonyítási kénysz­er a mate­ri­al­ista tudomány eleme. (Isten van, ezt min­den­ki tud­ja, aki számít.)

A kísér­letes mód­sz­er az ő meg­nyug­tatá­sukat szol­gál­ná — ha haj­landóak lennének felvál­lal­ni. De miv­el kísér­letezés­sel csak Isten létezését lehetne bizonyí­tani, a nem­létezését  nem, a tudományos vizs­gálat kock­ázatos szá­mukra. Még kiderülne, hogy van Isten, és be kel­lene ismerni a tévedésüket. (Sajnos vagy szerenc­sére, ez csak elméleti fejtegetés. Istent nem lehet sem­mi­lyen tech­nikai eszközzel érzékel­ni, ha Ő nem akar­ja. Mégisc­sak az agnosztiku­sok van­nak jobb helyzetben.)

Sokak szerint a tudomány csupán egy mód­sz­er­tan, melynek hatásköre nem ter­jed ki a tran­sz­cen­den­tális vilá­gra. Ez tévedés, a tudomány min­den­nel foglalkozik...

 

Ez az elképzelés a tudományos világ általános hoz­záál­lásá­nak sűrít­ménye.  

Az az illúz­ió, amit az ismeretek hal­mozódása a beképzelt emberek elméjében törvénysz­erűen létre hoz.

 

Ezzel nincs mit vitázni, elég ennyi: érdemes lenne nagy­obb szerénységet tanúsí­ta­niuk.

(a tudomány) nem csupán egy mód­sz­er­tan, hanem koherens tézisek rend­szere is egy­ben.

- amiket nem alka­lmaz­nak a leg­fontosabb kérdések­ben. Ha alka­lmaznák, akkor nem állí­tanák olyan nagy mel­lén­nyel az ősrob­banás elméletét.

 

Keresztény Európa

 

A bekezdés­ben írtak kiváló meglátá­sok. Anny­iban módosí­tanám, hogy kereszténynek (= Χριστιανός (Khrisz­tianosz) - Krisz­tus követő­je, Krisz­tushoz tar­tozó – így szere­pel a Bib­liában, nem a keresztről kap­ta a meg­n­evezését) lenni nem lehet örök­lete­sen. Jézus követőjévé csak vál­ni lehet, egy tudatos dön­tés­sel, a szük­séges infor­má­ciók megis­merését követően. Ez a Bib­lia üzenetének egyik sarokpon­t­ja: “Akko­rtól kezdte el Jézus hird­et­ni: — Tér­jetek meg, mert közel van már a men­nyek királysá­ga!” Máté 4:17


Aki ennek a dön­tés­nek a meghozása és az Isten­nel való szó­be­li szövet­ségkötés nélkül kereszténynek véli magát vagy másokat, az téved. A „keresztények” túl­ny­omó több­sége abban e tévhit­ben él, hogy ő keresztény, miközben a valóság­ban nem az.

 

Sunnyogó ateizmus

 

A cikk itt elmarasz­tal­ja a tudományos élet szere­plőit, amiért nem mernek nyíl­tan ellent mon­dani a val­lá­sok állítá­sainak abban az eset­ben, amikor azok (szer­in­tük) szem­ben áll­nak a tudomány állítá­saival. Ez megint arra a nagyképű  feltételezésre épül, misz­erint a valóság megis­merésének egyedüli letéteményese a “tudomány”. Vagy mond­juk úgy: Tudomány­is­ten. A feltételezés hamis, de ennek kife­jtése nem fér bele ebbe az írás­ba.

 

Végül B.Zs. a véleményekkel kapc­so­lat­ban kife­jti azt, amit Pál apos­tol nagyjából két évezred­del ezelőtt már – bár tömörebben – meg­fo­gal­ma­zott:

Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kap­tál? Ha pedig kap­tad, miért dic­sek­szel úgy, mintha nem kap­tad vol­na?” 1Kor 4:7

Lám, bölcs Sala­m­on­nak is igaza volt: nincs új a  nap alatt.

 

Végszó

 

Az éles kri­ti­ka ellenére, az írás­nak van­nak erényei. Ahogy megszokhat­tuk, logikus, belátás­sal bíró írás. Vilá­gos a helyzetelemzés, egyértelműek a kri­tikák. Amire rámu­tat, az az állam túl közeli kapc­so­la­ta az egy­ház­zal. A ket­tő külön­választása a felvilá­gosodás és a liberális elvek nagy vívmánya. Ezt ma Mo-n már alig érvényesül, amire a cikk fel­hív­ja a figyel­met. A szabad­sá­gunk megvédése fontos — de hogy kinek men­nyire, azt az mutat­ja meg, ki haj­landó ten­ni érte. A sopánkodás nem segít, csak az emberek figyelmének fel­hívása (mint az itt értékelt cikk is) , és egyéb poli­tikai tet­tek.

Az iszlám fenyegetés és a migrá­ció árnyékában örven­de­tes­nek tar­tom a kor­mány kiál­lását a keresztény értékrend és a keresztény egy­házak mel­lett, de ennek nem szabad azt jelen­te­nie, hogy az egy­házak vitán, erkölc­sön vagy jogon felül áll­nak. Mert akkor már nem is keresztények (per­sze sok keresztény csak név­leg az anélkül is, de ez más téma).

Tapasz­ta­latom szerint jelen­leg a szólássz­abad­ság érvényesül, legfel­jebb cso­port­ny­omást ger­jeszt — de az bár­mi­lyen kri­ti­ka meg­fo­gal­mazása esetén várható. Poli­tikailag, jogi­lag vis­zont a szólássz­abad­ság nincs kor­lá­toz­va. Máskülön­ben a kri­tikai cikkel a szerző a szabad­ságát vagy a testi épségét veszé­lyeztet­né. Figyeljük hát, meg­je­lenik-e a fekete autó B.Zs. háza előtt a következő het­ek­ben.

 

3 hozzászólás

  1. Szónok Szónok 2017-09-20
  2. tamási béla 2017-09-05
    • Szónok Szónok 2017-10-17

Leave a Reply