Szadizmus az iskolában

A Bou­vet blog egy a napok­ban egy  közérdek­lődésre szá­mot tartó témát hozott fel — mit csinál a gyerekeinkkel az isko­la?

Akik ma fel­nőt­tek vagyunk, még egy másik iskolá­ba jár­tunk. Tan­ul­ni ott is  kel­lett, köte­lességek voltak, de a belénk tuszkolt infor­má­ció men­ny­isége eltör­pült a mel­lett, amiv­el ma próbálkoz­nak. Az intézményes tan­ulás­nak évezre­des hagy­ományai van­nak, de a cél az ifjak jelle­mi és men­tális fejlesztése szokott lenni – nor­mális eset­ben. Kivéve korunk iskoláját, amiben a cél, úgy tűnik, a gyerekek lel­ki zátonyra fut­tatása. Merth­ogy a fel­nőtt logiká­val írt tankönyvek szárazak és unal­masak, de a tudásanyagot azért az isko­la a korszellem és a min­isztéri­um kiszol­gáló­jaként igyek­szik bevasal­ni. A gyerekek  tan­ul­nak az iskolában, isko­la után, isko­la előtt, este és éjjel. Különórákra, sza­kkörökre jár­nak, zon­gorát, tán­cot, ésmégk­i­tug­gyamit tan­ul­nak a kötelezőn túl. Közben elmú­lik a gyerekkor, anélkül hogy gyerekek let­tek vol­na. 

Jó ez valamire? Ha igen, kinek? Mert a gyerekeknek biz­tosan nem.

Ezt az életérzést már a múlt század­ban meg­fo­gal­maz­ta a Pink Floyd – gyerek­fe­j­jel nézve sokkoló volt ugyan, de akko­rib­an még nemi­gen fog­tuk fel – legaláb­bis a több­ségünk. Most már beért — a gyako­r­ló szülők a gyerekeik bőrén tapasz­talják. Az isko­lai szadiz­mus vilá­ga Mag­yarorszá­gra is begyűrűzött. 

Med­dig marad ez így? Ki fog­ja megvé­deni a gyerekein­ket az iskolá­val, a tanárokkal, a min­isztéri­um­mal szem­ben?

Sok­felől hal­lani, hogy a gyerekekkel alig lehet bírni az iskolák­ban. Fegyelmezetlenek, nehezen kezel­hetők, molesztálják egymást, tiszteletlenek a tanárokkal szem­ben. Ezek per­sze általánosítá­sok, de amikor a csap­ból is ezt hal­lani, akkor érdemes elgo­n­do­lkod­ni a MIÉRT-en. Nem lehet­séges-e, hogy – akár nem tudatosan — így próbálják lerázni az elvisel­hetetlen szorítást, a tel­jesít­ménykénysz­ert?

Hogy ne marad­jon a kérdés nyit­va, itt a válasz is: de, lehet.

És ebben a háborúban TE mint szülő, melyik oldalon áll­sz? Hagy­od, hogy a gyereked­ből fáj­dal­mas és hosszú folya­mat során kock­át  köszörül­jenek, vagy lehetővé teszed neki, hogy élvezze is az életet, ha már megkap­ta (tőled is, nem­c­sak a Teremtőtől)? 

Nevel­ni nyil­ván kell, de azt nem a gyerek ELLEN, hanem ÉRTE kel­lene ten­ni. Mint ahogy min­dent – az oktatást, a fegyelmezést, a szaba­didős tevékenységek lehetővé tételét. Vajon helyes cél az, hogy okos maj­mot faragjunk a gyerekeinkből, akikkel aztán dic­seked­hetünk a világ előtt? Lám, ez az ÉN gyerekem: nagy­on okos, diplomás! (Most pedig bepro­tezsálom vala­mi jobb állás­ba…)

Hogy ő mit szeretne? Milyen tevékenység­ben talál­ná meg a boldogsá­got? Volt ez kérdés vala­ha?

 

 

Leave a Reply