Terror — a teendők

Mit is kell ten­ni tömeg­gy­ilkosság esetén — a mon­tázs bemu­tat­ja a szoká­sos euró­pai cse­lekvési sémát. Jól van ez így?

Leave a Reply