Liberálnáci

 

Gyakran lehet mostan­ság találkozni ezzel a kife­jezés­sel. De mit is jelent?

Definí­ciót nem talál­tam a böngészőben keresve, a Wikipédián sem. Ezért mega­lkot­tam a fogal­mat:

 

Liberál­ná­ci: Olyan ember, akik min­den az övétől eltérő véleményt kigúny­ol és üldöz, még­pedig a liberális eszmére hivatkoz­va, misz­erint min­den­ki véleményét tisztelet­ben kell tar­tani. A viselkedésév­el a saját állítását cáfol­ja, de ezt elvakult­ságában nem veszi észre.

 

Leave a Reply