A politikai korrektség eredete

 

A poli­tikai kor­rek­t­ség (PC) olyan nyelvezetet, poli­tikát, viselkedést, eszmét, gon­do­lkodást jelöl, ame­ly igyek­szik min­i­mal­izál­ni az egyes val­lási, etnikai, kul­turális vagy egyéb közösségek megsértését. A szót az angol nyelvből vet­tük át, ahol a „poli­tikai” nem pártü­gyekkel kapc­so­latos dol­got jelent, hanem össztár­sadal­mi értelem­ben használják.

A sértés célpon­t­ja lehet például a nem, a rassz, a kultúra, a szex­uális ori­en­tá­ció, a foglalkozás, a fogy­atékosság, a kor, a val­lás vagy a poli­tikai szim­pá­tia

Van­nak, akik úgy vélik, a PC a humaniz­mus vívmánya. Ez a feltételezés azon­ban hamis. A zsidó val­lás második leg­nagy­obb szabálya, a „szeresd embertár­sa­dat, mint mag­a­dat”, magá­ba foglal­ja a ver­bális viselkedés (ön)fegyelmezését (3Móz 19:18). 1)A Bib­li­aidézetek a SZPA fordításából szár­maz­nak MózesAzt az elvet, hogy ha nem szeretném, hogy engem kriplinek, kaf­fer­nek, cson­ti­nak vagy buz­i­nak nevezzenek, akkor én se nevezzek így másokat. Miv­el a szerete­tre vonatkozó szabá­lyt Jézus megerősítette, a PC a kereszténység szabálya is (Lk 6:31). Miv­el Mózes, aki 3400–3500 évvel tevékenykedett, jóval a human­ista moz­ga­lom előtt élt, az az állítás, misz­erint a PC a humanizmus 2)A human­iz­mus szó a stu­dia human­i­tatis (az emberre vonatkozó tanul­mányok) kife­jezés­ből szár­mazik, ame­ly a reneszán­sz ide­jén a …con­tin­ue szülötte, nem helytál­ló. A human­ista filozó­fia csak a közép­ko­r­ban jött létre, a reneszán­sz gyer­mekeként. Még ha elő­futárá­nak tek­in­tjük is Pró­tago­raszt, az is 1000 év késést jelent Mózeshez képest. 

Van­nak, akik úgy vélik, a PC a human­iz­mus vívmánya

Az Isteni parancs gyako­r­lati alka­lmazásáról Jézus nagy­on vilá­gosan beszél: „Én vis­zont azt mon­dom nek­tek, hogy min­den­ki, aki ok nélkül nehez­tel a testvérére, bírói ítélet­nek lesz alávetve; aki azt mond­ja a testvérének: „Te szemét!”, az a legfel­sőbb bíróság ítéletének lesz alávetve; aki pedig azt mond­ja: „Te idió­ta!”, az a tüzes gye­hen­ná­ba kerül majd!” (Mt 5:22) Jézus fel­szólít, hogy kerüljük a gyűlölet­tel teli és a bec­smér­lő kife­jezéseket. Mi ez, ha nem a poli­tikailag kor­rekt beszéd alap­sz­abályainak lefek­tetése?

Vis­zont, Jézus­nál ez az elv nem jelen­ti az igazság kimondásá­nak tiltását — akkor sem, ha az sértő. A kép­mu­tató farizeu­sokat ugya­nis így bírál­ja: „Viperák ivadékai, hogyan is tudná­tok jót mon­dani, ha egysz­er gonoszak vagy­tok?! Hiszen a szív túlc­sor­dulásából szól a száj!” (Mt 12:34) Ez a gyako­r­lat merőben eltér a PC divatos használatától. Sért, ha jogos. Az igazság elsőséget élvez az emberek érzé­seiv­el szem­ben. Amikor vis­zont nincs szük­ség helyreigazítás­ra, min­den eset­ben tap­in­tatos.

Továb­bra se tévesszük szem elől, hogy a human­iz­mus a közép­kor divat­jaként indult, de a PC a mai értelmezés­ben csak az 1950-es évek­ben kezdett kialakul­ni, az eln­evezése pedig a ’70-es évek „vívmánya”. Vagyis a klasszikus human­iz­mus­nak vaj­mi kevés köze van hoz­zá, legfel­jebb alter­natív értelmezés­ben: ha a human­iz­must azonosítjuk az empatikus érzelmekkel. Ez  azon­ban másod­la­gos, szár­maz­ta­tott jelen­tés. A  PC nem ennek alapján jött létre.

 

Leave a Reply

Jegyzetek   [ + ]