A Magyar Csárdás Projekt

 

Az első Nyírsé­gi Dis­znó­toros Fes­z­tiválon jár­va sok érdekességgel lehet találkozni. És érdekes emberekkel is. Például egy olyan csap­at­ban, ame­lynek egyik tag­ja énekel – és ez eddig szokványosan hangzik – a tár­sa vis­zont tek­erőn ját­szik. Ez a felál­lás már kuriózum­nak számít, de itt a dis­znó­toros fes­z­tiválon, ahol a néphagy­ományok ezer for­mában jelen­nek meg, tel­je­sen illő. Az együttest fag­gat­tam a kezde­tekről és a jelen kihívá­sairól:

 

Iro­dayaak:  Kezd­jük a bemu­tatkozás­sal…

Farkas Már­ton:

  • Mi vagyunk a Mag­yar Csárdás Project. Én Farkas Már­ton nép­dalénekes vagyok, a kol­légám pedig Bartha Ágos­ton, ő tek­erőn ját­szik.
  • Egy egész pro­jekt két személy­ből?
  • Van még egy másik énekesünk is, de ő most nem tudott eljön­ni.
  • Mió­ta működik az együttes?
  • Har­madik éve.
  • És mit takar az, hogy pro­jekt? 
  • Hát itt Nyír­e­gy­házán talán kevés­bé, de járunk az ország­ban sok­fele.  Nagy­on sok helyen a népzene az nem annyi­ra ismert, a tek­erő pedig különösen nem ismert. A pro­jekt cél­ja az, hogy megis­mertessük ezt a hangsz­ert, meg hogy ne hagyjuk elfeled­ni azokat a dalokat se, amiket ének­lünk.
  • És hol szok­tak fel­lép­ni?
  • Alapvetően Budapestiek vagyunk, de a múlt hétvégén például Mohác­son voltunk a Busójárá­son. Mindig ker­essük a jó helyeket.
  • Hogy kezdődött ez az egész dolog? Hogy kezdett énekel­ni?
  • Én már anyukám hasában is nép­dalkörbe jár­tam. Én már belenőt­tem, de anyukám volt az, aki meg­talál­ta a nép­da­los vilá­got. Az őseitől nem ezt örökölte vol­na.
  • Járt nép­dalkörbe?
  • Ő járt nép­dalkörbe Óbudára… én már a pocakjában jár­tam oda, meg amikor már nem üvöltöztem végig az alka­lmat, akkor már elvitt saját jogon is. Én belenőt­tem ebbe, és aztán végeztem könyvtáros-művelődéssz­ervező sza­kot Jászberény­ben, és ott elkezdtem benne dol­go­zni. Nem nagy­on lehetett egyről a ket­tőre jut­ni. Próbálkoz­tam min­den­félév­el, és akkor jött egy hossz­abb időszak, amikor mun­ka nélkül voltam, és akkor már nagy­on muszáj lett vol­na valamit csinál­ni. Így eszem­be jutott ez — mi lenne hogy­ha utcazenél­nék.
  • Gyerekko­rától kezdve énekel?
  • Hát énekel­ni – a nép­dal­lal valam­i­lyen kapc­so­lat­ban mindig is voltam, ezt lehet mon­dani, meg jár­tam népzenei táborok­ba, és végül kipróbál­tam ezt, hogy így énekesként milyen az utcazene. Muzsiku­sokkal beszéltem, akik ismerő­seim voltak, akik utcazenél­tek – min­den­ki azt mond­ta, hogy jó, de azzal sen­ki se biz­ta­tott, hogy ezt énekkel meg lehet oldani… és működött így is…
  • Hogy értve, hogy énekkel meg lehet oldani?
  • Hát hogy csak… mert hogy most fes­z­tiváli helyzetben így  vagyunk1)énekes(ek) kíséret­tel, de Pesten sok­szor én egyedül vagyok, tehát egyszál énekkel vagyok az utcán, és úgy is működik. Most már idén május­ban lesz ötödik éve, hogy gyako­r­lati­lag ez a főál­lás.
  • A kíséretéről is halljunk már valamit.
  • Bartha Ágos­ton vagyok, tek­erőlan­tosnak ismernek így a népzenei sza­k­mában, de brác­sázni is meg­tan­ul­tam. A 80-as évek végén kezdtem el utcazenél­ni Nyugat_Európába, és olyan hus­zon­pár évet lehúz­tam aztán Svájcban, egy cigányzenekar­ral. Nem voltunk kint egész évben ter­mészete­sen – kiderül­tek, hogy mik a jó hónapok – általában a tavasz, amikor a nők leveszik a kabá­tokat, és aztán pedig a karác­sonyi vásár és Novem­ber-Decem­ber. Úgy­h­ogy ezt nagy­on sokáig csinál­tam, de  amikor az öreg prímá­sunk meghalt, lett egy másik; szó­val sok tagvál­tozás volt, ezért 2010-óta körül­belül most már én is itthon csinálom, Vis­sza­tértem az ere­de­ti hangsz­erem­re, a tek­erőlantra, és hát Mar­ci­val meg­talál­tuk egymást.  Így akkor ket­ten és még van egy másik énekesünk… ez nor­málisan úgy szól a legjob­ban, ha két jó erős hangú énekes és a tek­erő van, úgy is van kitalál­va a zenekar. A Mag­yar Csárdás Pro­jekt három tagú, és most a kama­rac­so­portját lehet hal­lani…
  • A hangsz­er­ről hall­ha­tok valamit?
  • A hangsz­er az a tek­erőlant, és azt a tanyav­ilág­ban tan­ul­tam még. Ter­mészete­sen én is a Sebőtől meg a Muzsikásék­tól meg a…
  • Szemé­lye­sen? 
  • Igen, meg a Havas­réti Páltól meg a Csoóri Sany­itól, meg… szó­val ezek a New Revival zenének az oszlo­pos tag­jai voltak, és amikor már nagy­on sokat kérdezősködtem, akkor mondták hogy ‘de miért nem mész le a tanyára?’, ott élnek még. Akkor kilencven éves – nyol­cvan-kilencven, nyol­cvan­ny­olc éves emberek – nem tek­erőztek már, de ők játékosok voltak, és lejár­tunk hoz­zájuk. Nagy­on sokat voltam ott gyűjteni. Bokros nevű tanya…
  • Dal­lam­okat gyűjteni?
  • Inkább a játék­mó­dot – dal­lam­okat azokat nagyjából tudtuk. Ez, amiket itt ját­szunk, ez már egy tel­je­sen más reper­toár. Van a Mag­yar Csárdás Rit­mus nevű Face­book cso­port, ahol ezt bogoz­zuk pon­tosan, hogy hogyan kell ezt a rit­mikát csinál­ni. Én erre, a rit­mikára áll­tam rá, nem is a dal­lam­mal foglalko­zom annyi­ra – per­sze az is fontos — hanem kísérő vagyok most itt. Ebben az eset­ben általában klar­inét, tek­erő volt együtt, azzal lako­dal­makat kimuzsikál­tak régen. Most a klar­inét helyett van ének meg… a prozó­dia az töb­bet ad mint egy klar­inét.
  • Farkas Már­ton: Meg akkor régen min­den­ki tudott énekel­ni…
  • Bartha Ágos­ton: Most kukák az emberek, és egysz­erűen ide­jön, megren­del valamit, és aztán nem tud­ja, hogy mit ren­delt meg. Ő meg elének­li, ez így ren­tá­bilis. Azt nagy­on élvezem, hogy mi ezzel a sok törődés­sel ugye, mert utazunk

  •  – vonat, fizetünk min­den­féle költ­ségünk van meg nagy­on sok kényel­metlen­ség – a szabad­sá­got vásároljuk meg, tehát mi kitörtünk abból a nyolc óra mun­ka dolog­ból. Én számítógép pro­gramozó voltam. Csinál­tam 12 évig, Néme­tország­ban is dol­go­z­tam… ez sokkal jobb! El szok­tam mon­dani, hogy életem leg­boldo­gabb nap­ja volt egy pén­te­ki nagy­on szép nap­sug­aras nap, amikor a vál­lalathoz föl­mentem, és a szemé­lyzetis idead­ta a munkakönyvemet. Nagy­on-nagy­on boldog voltam, hogy azt haz­a­v­i­het­tem.

És mik a ter­vek?

 • Ugyanez. Hát foly­tas­suk így, meg a rendőrséggel való egyeztetés, ne zavar­janak el, hanem hagy­janak min­ket békében. Nem bán­tunk senkit, mag­yar énekeket énekelünk – nem mon­dom, hogy népzenét, mert nagy­on sok­féle zenét ját­szunk – legtöbb most már írott zene, meg mulatós zene meg min­den, de… az a lényeg, hogy kic­sit énekel­jenek az emberek, lássák, hogy ez még van. Ez még van…
 • Megénekel­tetik őket?
 • Bizonyos esetek­ben igen.
 • Köszönöm szépen, és továb­bi sok sik­ert kívánok!

 

Sum­ma­ry
Name
Bartha Ágos­ton
Web­site
Job Title
hangász
Com­pa­ny
Mag­yar Csárdás Pro­jekt
Address
Mag­yar Csárdás Pro­jekt,
Nyír­e­gy­háza, Nyírség, 4400

Leave a Reply

Jegyzetek   [ + ]