Ez a weboldal a fel­használói élmény javítása, valamint a zavar­ta­lan működés biz­tosítása érdekében sütiket (cook­ie-kat) használ.
A sütik kis szöveg­fájlok, melyeket a web­he­ly az oldalaira láto­gató fel­használó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segít­ségév­el a hon­lap bizonyos ideig meg­j­e­gyzi a Fel­használó műveleteit és szemé­lyes beál­lítá­sait.

Az Elfo­gadom gom­bra kat­tint­va a Fel­használó kife­jezetten hoz­zájárul, hogy adatait, így IP címet, az időpon­tot, idő­tar­tam, felk­ere­sett oldalakat, böngésző típusát, illetve az operá­ciós rend­sz­ert tárol­ja.

Az elfo­gadást követően a fel­használó böngésző­je egyedi­leg azonosíthatóvá válik, illetve egy vagy több karak­ter­sorozat­ból álló azonosító fájl („süti” vagy „cook­ie”) kerül megküldésre és elhe­lyezésre a fel­használó elek­tron­ikus hírkö­zlő vég­beren­dezésén, számítógépén. A hon­lap ezek alapján a Fel­használók­nak a Weboldal használatá­val, böngészési szoká­saival kapc­so­latos adatait kezeli, és tárol­ja a munkamenet során megadott ada­tokat. Az ada­tok tárolása külön reg­isztrá­ciót nem igényel.

Sta­tisztikai célú sütik 

A sta­tisztikai célú sütik segít­ségév­el mér­jük fel, hogy hogyan fejlesz­thetjük az oldalt.
A sütik infor­má­ciókat gyűjtenek arról, hogy a láto­gatók hogyan használják a portált. Min­den infor­má­ció (böngésző használat, új láto­gatók szá­ma, stb.) névte­lenül kerül össz­e­gyűjtésre és elküldésre a Google Aan­a­lyt­ics szerverre azzal a cél­lal, hogy javí­tani tudjunk a weboldal által nyúj­tott szol­gál­tatá­sokon.

Süti fájlok adatkezelés idő­tar­ta­ma

A süti fájlok (cook­ie) lehet­nek állandó vagy idei­glenes jel­legű, mely során a böngésző bec­sukásá­val, az adott munkamenet végév­el, automatiku­san tör­lődik, az állandó jel­leggel elhe­lyezésére kerülő esetében pedig az ada­tokat a hon­lap 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Fel­használó a hoz­zájárulását jelen Adatvédel­mi Szabá­lyzat feltételei szerint vis­sza nem von­ja.

A hoz­zájárulás vis­sza­von­ható böngészőtől füg­gően a Beállítások/Adatvédelem menüpon­tok alatt.

Sütik tiltása és engedé­lyezése

A legtöbb böngésző segít­ségév­el a Fel­használó megtekintheti, hogy milyen sütik aktí­vak a számítógépén, egyesév­el töröl­heti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal süti­jeit letilthat­ja. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos inter­ak­tív funkciói nem elérhetőek.
A sütiket min­den böngészőben másképp kell kezel­ni, ehhez java­soljuk az adott böngésző súgójá­nak a használatát. Több számítógép külön­böző helyen történő használa­ta esetén a vonatkozó beál­lítá­sokat min­den egyes számítógépen el kell végezni.
A mod­ern ‘P3P’ (Pri­va­cy Pref­er­ences Plat­form) böngészők képe­sek az adott weboldal adatvédel­mi szabályait ele­mezni és így a Fel­használó­nak lehetősége van a saját igényei­hez alakí­tani azokat.

Más weboldalak

A weboldalunkon talál­hatók egyéb oldalakra vonatkozó linkek. A jelen Weboldal­hoz kapc­solódó más oldalakra a jelen Adatvédel­mi nyi­latkozat hatálya nem ter­jed ki. Kér­jük láto­gatóinkat, hogy bár­mi­lyen szemé­lyes adat megadása előtt olvassák el az adott weboldal adatvédel­mi nyi­latkoza­tát.

Kapcsolat

A Fel­használó a „Kapc­so­lat” menüpon­ton talál­ható elérhetőségeken oszthat­ja meg a Szabá­lyza­tra és az Adatvédelem­re vonatkozó észrevételeit, kérdé­seit.

Vál­tozá­sok a szabá­lyzat­ban

Az Adatvédel­mi és Süti Szabá­lyzat időtől időre vál­tozhat. A vál­toz­tatás jogát fen­ntartjuk.