Európa a gonoszság fellegvára

 

Euró­pa évekkel ezelőtt elin­dult az őrület útján. A poli­tikai vezetése, az EU, az ENSZ és sok más szervezet min­den értéket tagad, ami Európát pél­dakép­pé tette: egy olyan hellyé, ahol bár­ki élhetett anélkül, hogy a véleménye, a hite vagy a szár­mazása miatt attroc­itástól kel­lene tar­ta­nia.

Ez a helyzet rövid ideig állt fenn, és annak  már vége. Ma azok, akik az alapvető emberi jogokra vagy erkölc­sre hivatkoz­nak, az Euró­pai Unió hangadói és intézményrend­szere szemében nemkívá­natos szemé­lyek. Igyekeznek is a szabad­ság védelmezőit elle­hetetleníteni.

Háború van. Ott pedig  sen­ki nem  marad­hat sem­leges. Te melyik odalon áll­sz? Vál­lalod, hogy küzdesz a szabad­ságért, és  har­col­nak ellened, vagy gyáván bele­olvad­sz a szürke tömegbe, és teszed, amire a rab­szol­gatartók utasí­tanak?

 

Sum­ma­ry
Title
Pro­gresszív utópia
Descrip­tion

Euró­pa meg­ta­gad­ta a múlt­béli értékeit, amik élhetővé tet­ték. A hagy­ományos értékeket val­lókat kiközösítik, gon­sz­nak állítják be

Leave a Reply