Rabok legyünk, vagy szabadok? — Wilders Magyarországon

 

 

nyir­e­gy­haza .hu, 2018.01.27. szom­bat

Erősít­sük meg a nemzetál­lam­okat, véd­jük meg a sajtósz­abad­sá­got és mond­juk ki, hogy az iszlám nem val­lás, hanem egy total­itárius ide­oló­gia, ame­ly nem tiszteli a zsidó-keresztény értékeket” – ezt mond­ta Geert Wilders Nyír­e­gy­házán. A hol­land Szabad­ság­párt elnöke a “Halál­listán” című könyvét mutat­ta be a szabolc­si megyeszékhe­lyen.

Halállistán

Jateki­do: 44 perc Helyszin: Aranytíz Kultúrház, Budapest, Arany Janos utca 10. Készítette: Tihanyi Rita, SZDM (2018) For­ras: Pesti Sra­cok, YouTube

A poli­tikus arról beszélt, hogy az Euró­pai Uniót alkotó nemzetál­lam­ok több­sége iden­titásvál­ság­ba került. Brüsszelt olyan jogokkal ruházták fel, ame­lyek leépítik a nemzeti iden­titást. Szer­inte az unió vezetői ezt tudatosan teszik, mert egy euró­pai szu­perál­lam létre­hozásában érdekel­tek és a nemzeti iden­titás megőrzése ezzel ellen­tétes. Szer­inte Brüsszel ezért támo­gat­ja a migrá­ciót, ezért igyek­szik a migrán­sok elosztását célzó kvótákat ráeről­tet­ni a tagál­lam­okra. Kiemelte, Brüsszel inkább bíróság elé állít­ja és bün­tet­ni akar­ja az olyan orszá­gokat, akik ellen­zik az illegális migrá­ciót, mint Mag­yarország vagy Lengyelország, ahe­lyett, hogy megőriznék a leg­fontosabb euró­pai értékeket, a szabad­sá­got, a biz­ton­sá­got és a human­iz­must. A poli­tikus azt is mond­ta, Mag­yarország pél­dakép Európában, és a Budapest Brüsszel­lel vívott küzdelme, számára Dávid Góliát elleni har­cát idézi fel. Geert Wilders kiemelte, itt már nem migrá­cióról, hanem inváz­ióról kell beszél­ni, amit azon­nal meg kel­lene akadá­ly­ozni. 

- Európában a nemzetál­lam­ok is iden­titásvál­ság­ban szenved­nek, mert Euró­pa leépítette nemzeti iden­titását, mert szá­mos jogot áta­dott Brüsszel­nek. Ezek után az Euró­pai Unió, azaz Brüsszel cél­ja, hogy leépítse a nemzeti iden­titást, mert egy euró­pai szu­perál­lam létre­hozásán dol­go­z­nak. Nem céljuk, hogy megőriz­zék a zsidó-keresztény kultúra értékeit és nem áll érdekük­ben, hogy megál­lít­sák az illegális beván­dor­lást. Az önök gyönyörű orszá­ga, Mag­yarország felett is hatal­mat akar gyako­rol­ni Brüsszel, amikor azt mond­ja, hogy több migránst kel­lene befo­gad­nia és részt kell ven­nie a migrán­sok elosztásában. Ez azt jelen­ti, hogy azt is meg­mond­ják, hogy kit kell beenged­ni a saját házunk­ba. Egész pon­tosan az a prob­lé­ma, amiv­el most az Euró­pai Unióban szem­be kell néznünk, hogy megértessük, mi az, amit mi nem akarunk, hogy ellopják a nemzeti iden­titá­sunk, mert akkor nem tudjuk magunkat megvé­deni töb­bé, mert min­dent meg akar­nak vál­toz­tat­ni — fogal­ma­zott Geert Wilders.”

For­ras: nyir­e­gy­haza .hu

 

Leave a Reply