Soros és a CEU célja

 

Könyökünknön jön már ki a külföl­di egyetem körüli mizéria. Ki ezt mond, ki azt. Én meg­mon­dom a tutit:

Az egyetem hon­lapján meg­talál­ható a képzések listá­ja. Sze­mezget­tem belőle:

 

Gen­der Stud­ies
Human Rights

Nation­al­ism Stud­ies
Soci­ol­o­gy and Social Anthro­pol­o­gy
Cul­tur­al Her­itage Stud­ies
Crit­i­cal Gen­der Stud­ies

Euro­pean Women’s and Gen­der His­to­ry (MATILDA)
Inter­na­tion­al Rela­tions

The Joint Euro­pean Mas­ter in Women’s and Gen­der Stud­ies (GEMMA)
Nation­al­ism

Pub­lic Pol­i­cy (Mundus MAPP)
Soci­ol­o­gy and Social Anthro­pol­o­gy with Spe­cial­iza­tion in Glob­al and Urban Stud­ies

 

Ha ezeket egy­ber­akod, kijön, mit oktat­nak. Azokat a szarsá­gokat, amik alapján Euró­pa vezetői nyit­va tartják a kaput a bar­bár hordák előtt, amik ha elérik a kri­tikus tömeget, Euró­pa vég­leg megvál­tozik és elveszíti az emberi arcát.

 

Ennek min­den erőv­el ellen kell áll­ni, ez az érdekünk, és az euró­pai népek érdeke.

Az elgo­n­do­lkod­tató, hogy az egyetem az USA-ban csak bej­e­gyezve van, de ott nincs oktatá­suk. Ennek az az indo­ka, hogy így az USA mögé lehet bújni, és ki lehet ját­szani a nemzetek törvényeit. Legaláb­bis eddig lehetett. Ezután nem lesz lehet­séges. Vagy alka­lmazkod­nak, vagy csá. Ez a mi orszá­gunk, és úgy fog­nak a dol­gok men­ni, ahogy mi akar­juk. Ha ehhez ki kell lép­ni az UNIÓ-ból, akkor ki kell lép­ni. Még oda is fajul­hat, — per­sze ezt a Nagy Amő­ba nem akar­ja. Ezért csak óvatosan próbál megemészteni min­ket, nem úgy, hogy nagy­on fájjon. Csak las­san, mód­sz­ere­sen.

Miért ment utcára az a 70000 ember? Nem-e a Soros által pénzelt szervezetek alka­lma­zot­tai és család­jaik voltak? Akik más jövedelem után nézhet­nek, ha megszűnik ez a for­rás?

Akiknek meg nem fűződik anya­gi érdeke hoz­zá, azokat már sik­erült elkábí­tani a hazugsá­gokkal, amiket a liberálisok sza­jkóz­nak és a Soros féle szervezetek ter­jesztenek. Tisz­ta víz kell a pohár­ba. Nem szabad hag­y­ni, hogy tovább mérgez­zék a mag­yarok elméjét.

Azt a kor­mányt, ami ezt a célt tűzi ki, akkor is támogatom, ha  mel­léke­sen egy mélyen kor­rupt párt jut­tat­ta hat­alom­ra. Beveszek egy Daedalont, hogy ne hány­jak, és bec­sukom a sze­mem. Takarít­sanak…

 

Leave a Reply