Tudod-e, ki mondta ezt?


„Nagy­on jó dolog, hogy léteznek sár­ga fran­ciák, feketék, vagy barnák. Ez azt bizonyít­ja, hogy #Fran­ciaország nyi­tott min­den faj számára és egy világ­e­gyetemes szem­lélet­tel ren­delkezik. Vis­zont ez csak egy feltétel­lel lehet­séges: hogy ők a lakosság egy cseké­ly hányadát képez­zék. Ha ez nem így lenne, azt jelen­tené, hogy Fran­ciaország már nem lehetne Fran­ciaország.

Min­denekelőtt mi egy euró­pai fehér­bőrű népc­so­port tag­jai vagyunk, akiknek gyök­erei a görög-latin kultúra alap­jaiból ered­nek és keresztény a val­lá­suk. Ne gyertek nekem gyer­mekmesékkel! #Muzul­mán -ok? Jár­ta­tok ott, hogy lássá­tok őket? Lát­tá­tok őket tur­bán­jaikkal és bur­nuszaikkal? Tel­je­sen nyil­ván­való, hogy azok nem #fran­ciák! Azok, akik az inte­grá­ciót propagálják, kolib­ri eszük van, még ha nagy tudó­sok­nak is hiszik magukat. Próbáljá­tok inte­grál­ni az ola­jt az ecettel, öntsétek össze egy üvegbe, aztán ráz­zá­tok jól össze és mégis egy idő elteltév­el ismét szét vál­nak. Az #arabok, azok arabok, a fran­ciák pedig fran­ciák.

Valóban azt hiszitek, hogy Fran­ciaország népessége magá­ba tudna szívni tízmil­lió muzul­mánt, akik hol­nap már húszan lesznek és hol­na­pután negyve­nen? Ha most meg­valósítjuk Algéria Fran­ciaországhoz való inte­grá­cióját, ha Algéria min­den arab­ja és berbere fran­ciá­nak fog számí­tani, hogyan fogjuk tudni megakadá­ly­ozni őket abban, hogy ne jöj­jenek a kon­ti­nen­tális Fran­ciaország­ba, ahol sokkal mag­a­sabb az élet­szín­von­al? Szülő­fal­vam mostani neve Colombey-A-Két-Tem­plom­nál, hamarosan Colombey-A-Két-Mec­set­nél lenne…”

 

Leave a Reply