Szabó Lőrinc — Szun Vu Kung lázadása


Mikor Szun Vu Kung, a majmok királya
kit kőto­jás­ból kel­tett ki a vén 
föld, ég nap és hold különös szerelme 
a gyümölc­sök s virá­gok szigetén,

ki kőtestét mozog­ni taní­tot­ta 
s viharként száll­ni a fel­hők felett, 
és meg­tan­ult min­den ember­fölöt­ti 
varázst és titkos bölc­sességeket,

ki hős vezér és szent remete volt 
és szívében mégis fenevad maradt, 
és feldúl­ta a halál városát és 
megette az égi barackokat,

az istenek eledelét, hogy ő is 
őrökké éljen, s lett min­den­ható 
kinek rőt fején a vil­lám kic­sor­bult, 
ki már már isten volt, de lázadó

dühében a Legfőbb Trónt követelte, 
s lev­erte az égi seregeket, 
s a Men­ny Ura s a Célok és Erények 
bénul­tan nézték, hogyan köze­leg –

mikor Szun Vu Kung már a trón előtt állt, 
és már sen­ki se moc­cant ellene, 
jött Bud­dha, és szelíd virágkezév­el 
intett, hogy a fegyverét tegye le.

– Ki vagy, te jám­bor? – ámult el a vad szörny, 
akitől a min­den­ség reszketett. 
Bud­dha felelt: – A béke és a jóság, 
s azért jöt­tem, hogy megfékezzelek.

– Nagysz­erű! – bókolt Szun Vu Kung. De Bud­dha: 
– Vigyázz – szólt –, még nem sejt­ed, mit tudok! 
– Te se, hogy én mit! – válas­zolt a szörny, 
és mel­lét verve mesél­ni kezdte, hogy

a teju­tat kavar­ja szigonyá­val, 
eldic­sekedett, hogyan győzte le 
a földet, eget, az álla­tok és fák 
szelle­meit, s a halál fekete

könyvét szét­tépve hogy lett hal­hatat­lan, 
s a Titkos Tudást hogy szerezte meg. 
– Tizen­ny­ol­cez­er mér­földet repülök 
– mond­ta –, ha csak egy buk­fencet vetek,

átvál­to­zom het­venkét­félekép­pen 
és lehetek mil­lió óriás, 
ma már én vagyok a Tökéletesség 
– a Men­ny Urához for­dult –, sen­ki más,

– böm­bölte – sen­ki nem áll­hat fölöt­tem: 
legkülönb vagyok, a Trónt akarom! 
És Bud­dha felelt: – Tied lesz, ha győzöl 
még valamin, az én hatal­ma­mon:


mutasd meg, hogy kibírsz-e törni innen, 
túljut­sz-e raj­tam – itt a teny­erem: 
ha buk­fenced kivisz belőle, nyertél, 
ha nem, te fogsz enged­ni énnekem.

Tet­szett az alku Szun Vu Kung­nak. 
– Őrült – gon­do­l­ta – ez a Bud­dha: a keze 
alig nagy­obb egy lótusz lev­elénél, 
igazán játék végezni vele,

gyerekjáték – gon­do­l­ta és vigy­or­gott: 
– Hát jól van, lás­suk: ki győz, te vagy én? – 
És felemelkedett a lev­eg­őbe, 
s megállt nevetve Bud­dha teny­erén.

– Készen vagy? – Készen. – Raj­ta! – Egyet ugrott, 
s már messze szállt s eltűnt a szörnyeteg, 
és vihar­zott, mint az ördög­mo­tol­la, 
úgy hány­ta, hány­ta a buk­fenceket,

és repült és höm­pö­lygött mint a szélvész, 
mindig gyorsab­ban, repült, mint a fény, 
repült és for­gott, át az ős eónok 
s csil­lagködök száz sziget­tengerén,

repült, a tértől része­gen, repült, mint 
az időmegál­lító gon­do­lat, 
repült, kön­nyű győzelmét végte­len­nel 
tetőzni, amit ráadá­sul ad,

repült, repült s a Végső Űr határán 
egysz­erre csak öt rop­pant oszlopot látott, 
ame­ly min­den vilá­gok végén 
vörösen az ég felé lobo­gott.

Még egy buk­fenc, s már ott volt, és leszállt ott, 
ahol még nem járt soha sen­ki se, 
és lehasalt s fürkészve és vidá­man 
nézett az érthetetlen sem­mibe,

aztán felkelt. – Most megyek – mond­ta – vis­sza, 
és én leszek a Min­den­ség Ura, 
de hogy itt jár­tam, nevemet felírom 
ide, a világ őrtornyaira –

és csaku­gyan felír­ta a közép­ső 
oszlo­pra: „Itt járt Szun Vu Kung kirá­ly”, 
s mert a szük­ség rájött, egy másik oszlop 
tövébe még egye­bet is csinált,

és indult vis­sza. Repült, mint a vil­lám, 
repült az űrben, mint a néma fény, 
repült és for­gott, át az ős eónok 
s csil­lagvilá­gok sziget­tengerén,

mint az időtlen gon­do­lat, repült most 
vis­szafelé a végte­le­nen át, 
és megérkezett és het­ykén leu­grott 
Bud­dha kezéről s rikoltott: – No hát

ide a Trónt! A világ végén jár­tam 
s ott hagy­tam a láto­gatás jelét! – 
Bud­dha ránézett, hosszan, szá­nakoz­va, 
és felemelte las­san a kezét,

és megszólalt: – Te nyomorult majom, 
te, te bar­bár ész- és erő-szörnyeteg, 
azt hiszed, hogy míg fék­te­len hatal­mad 
harc s önzés fűti, lebírsz engemet?

Azt hiszed, ki tudtál szökni kezem­ből? 
Nézz ide, nézd közép­ső ujja­mat: 
„Itt járt Szun Vu Kung…” – itt van, ezt te írtad, 
s nézd piszkod, itt a hüve­lykem alatt! –

És Szun Vu Kung, a Tökéletes Állat
kitől a Legfőbb Trón is reszketett, 
lát­ta, hogy min­den erőnél erősebb 
a türelem s a jóság, s megi­jedt

és szökni próbált. De Bud­dha lefog­ta 
s egy hegyet tett rá, kímélete­sen: 
– Most itt marad­sz. Gon­do­lkozz ezer évig, 
s ha új szíved lesz, befo­gad a Men­ny.

 

Leave a Reply